سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائره المعارف فقه اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
مسئول و محقق 
 
 
علمی اجرائی